EUs persondataforordning blev gældende lov i hele EU 25 MAJ 2018

Christiansfeld Lokalhistoriske forening er i forordningens forstand dataansvarlig og databehandler, der udfører databehandling af medlemmernes persondata og derfor underlagt persondataforordningens bestemmelser.

Det overordnede mål med persondataforordningen er at sikre den enkeltes ret til og ejerskab af egne persondata. Den enkelte kan så bytte sine data for en modydelse som f.ex. et medlemskab af en forening.Den enkelte bevarer sit principielle ejerskab og ret til at kende til brug af sine data, og dermed rettigheder til at få rettet i sine data og til at få slettet sine data.

Christiansfeld Lokalhistoriske Forening må som databehandler i forordningens forstand kun databehandle – indsamle, gemme, udveksle, slette – persondata i det omfang, det er nødvendigt for at yde modydelsen – altså medlemskabet.

Men der er altså nok ikke nogen databehandler i hele Europa, der udfører mindre databehandling end Christiansfeld Lokalhistoriske forening. Vi databehandler kun, hvad det enkelte medlem selv har oplyst og bruger kun dataene til den helt nødvendige drift af foreningen.

Som dataansvarlig har Christiansfeld Lokalhistoriske Forening en dokumentationspligt over for medlemmerne til at oplyse om, hvilke data vi indsamler, og om hvordan vi behandler og gemmer og udveksler og sletter disse persondata.

Christiansfeld lokalhistoriske forening har valgt at opfylde denne dokumentationspligt over for medlemmerne ved at formulere en privatlivspolitik, der beskriver vores databehandling af medlemmernes persondata og offentliggøre denne privatlivspolitik på foreningens websted www.christiansfeldarkiv.dk

Kan ses her.

 

 

Privatlivspolitik

Vedr. 25-05-2018

 

Christiansfeld Lokalhistoriske forening

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Christiansfeld Lokalhistoriske Forening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Leif Jacobsen

Arkivets adresse: Nørregade 14, 6070  Christiansfeld

CVR: 18470640

Telefonnr.: 2124 2637

Mail: arkivet-christiansfeld@christiansfeld.tv Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Website: www.christiansfeldarkiv.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, mobilnummer, e-mailadresse.

Vi behandler ingen personfølsomme oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse.

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi behandler de personoplysninger, vi har fået fra dig, og knytter dem til de oplysninger om kontingentbetalinger, vi modtager fra Sydbank.

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

Behandling efter lovkrav

Behandling med samtykke

 

Formålene:

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

Som led i foreningens arrangementer

Opfyldelse af lovkrav

Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

Afholdelse af foredrag, udflugter og ture og andre arrangementer.

Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

 

 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter din udmeldelse af foreningen

Vi opbevarer dog oplysninger til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

Retten til indsigt i egne personoplysninger

Retten til berigtigelse

Retten til sletning

Retten til begrænsning af behandling

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

 

Senest opdateret: 05. juli 2018