Beretning ved generalforsamling den 6. marts 2019

Det har igen været et travlt år i foreningen og ikke mindst i arkivet.

Sidste år fortalt jeg om vores deltagelse i fejringen af Koldinghuses 750 års jubilæum. Et projekt, vi lavede sammen med de andre arkiver i arkivsamvirket i Kolding kommune.
Alle historierne som var skabt, blev fortalt på roll ups ca 25 i alt. Vi har vores tre med her i aften. Det er Nels Thorsgaard som var primus motor for dem, ligesom vi fik 3 D printet en model af den brandsprøjte som man fra Christiansfeld bidrog med. Vi mener jo herfra, at det er Christiansfelds skyld, at noget af Koldinghus blev reddet.

Hele udstillingen har, i samarbejde med Christiansfeld Centeret, været udstillet det meste af juli måned i Søstrehuset. En udstilling der blev godt modtaget og besøgt af mange af byens borger og turister.
Vi har i det hele taget et godt samarbejde med Christiansfeld Centeret. Bl.a har arkivet bidraget med en del billeder til EK fotoudstillingen også i Søstrehuset.

Vi er som arkiv og forening, også med i forberedelsen til et UNESCO arkiv, som skal oprettes her i byen. Der er et projekt der i bund og grund startede for et par år siden. Man var fra Stadsarkivet og kommunen i færd med at digitalisere, alle de tegninger man har over bygninger i kommunen, og når det var gjort, var det meningen, at de fysiske tegninger skulle destrueres. Det kom ved et tilfælde Peter Riewe for øre, og med det kendskab Peter har til tegninger, bl.a. i forbindelse med vores eget store tegningsarkiv, så blev det sat en stopper for det. Det ville jo være en katastrofe, at de tegninger som ligger til grund for Christiansfeld som by skulle gå til grunde. Der blev derfor indkaldt til et møde med Stadsarkivet, Brødremenigheden og vores arkiv, for at finde en måde at opbevare det materiale på. Det der for os var en lille nem ting, er nu blevet til et større projekt, hvor der søges div. fonde mm og til adskillige møder, hvor bl.a. Jytte deltager. Det bliver spændende at se, hvor det ender og under hvilke forhold det kommende UNESCO arkiv bliver placeres, der er foreløbig afsat to til tre år til det arbejde. Men vigtigt at det blev reddet.

Arkivets frivillige var den 21. marts sidste år, sammen med de andre arkiver i arkivsamvirket på studietur til Rigsarkivet (det tidligere Landsarkiv) i Viborg. Vi fik et godt indblik i, hvad de har af arkivalier, og hvordan de kan søges og bruges. Vi har jo også et Rigsarkiv i Aabenraa, men det dækker kun det Sønderjyske område, så den del af arkivsamvirket som hører hjemme nord for den gamle grænse, skal findes i Viborg. Efter en god rundvisning på arkivet, var der tid til lidt frokost i en hyggelig restaurant Latinerly. Derefter var der mulighed for at gå tilbage til arkivet, eller følge en byvandring rundt i Viborg og naturligvis et besøg i Viborg Domkirke. En god tur.

Vi har 2018 som sædvanlig også deltaget i Håndværksdagen den 1. september. Her er det blevet tradition for, at vi udgiver årets historiske kalender, og som det er også tradition for, havde vi fornøjelsen af at overrække det første eksemplar til kulturudvalgs formand Jesper Elkjær. Det er en stor glæde, at han vil deltage hvert år. Kalenderen 2019 er en fortsættelse af 2018 kalenderen, som omhandler gårde og landbrug i vores område. Det er som bekendt Nels Thorsgaard, der er ansvarlig for den med hjælp af Jytte Ludvigsen og Bente Madsen, og så naturligvis alle dem der har afleveret materiale til kalenderen.


Vi var også i år en del af kulturarvs måneden. Den 1. november havde vi besøg af museumsinspektør Rene Rasmussen. Han er ophavsmand og ansvarlig for den hjemmeside som museum Sønderjylland har lavet. Den hedder ”Den store Krig”. Her kan man gå ind og på dato se, hvad der skete på krigsskuepladsen og se, hvem der desværre ikke kom hjem på den dato for 100 år siden. Projektet har haft en fantastisk stor opbakning og bliver besøgt af utroligt mange hver dag.


Det kommer naturligvis også til at præge noget af arkivets arbejde. Nels er i gang med kalender 2020, som naturligvis omhandler genforeningen. Vi er også en del af et projekt, sammen med Hejls, Vejstrup og Vamdrup. Vi forsøger at få lavet en historisk tur langs den gamle 1864 grænse, fra Hejls i øst og forhåbentlig helt til vest ved Ribe. Det vi er en del af, er det stykke grænse, som løber igennem vores område, der er fra fjeldebro og til vest for Stepping. Nels og jeg har været til en del møder, og man er i gang med at søge midler, fra Regionen og kommunen, til projektet.


Det er nok ikke gået stille af, at vi næste år i 2020, har et 100 års jubilæum for genforeningen.
Det hele skulle gerne munde ud i et stort event på et tidspunkt først på året 2020. Jeg er bange for, at der er meget arbejde og mange møder endnu.

Hver onsdag og nogle gange også om fredagen året igennem, kommer frivillige medarbejdere, der under kyndig ledelse af Jytte Ludvigsen, gør et kolossal stort stykke arbejde, uden deres indsats var vi ikke det arkiv som vi kan bryste os af at være.
Vi er for tiden 7 frivillige,  og det er nok mest optimale rent pladsmæssigt.

Vi har i år fået en ny frivillig, Jørgen Steenberg, velkommen til dig.

En del af medarbejderne har været på scanningskursus i Vejle, for at kunne følge med i den teknologiske udvikling.


Arkivet er i gang med en større gaderegistrering, fotograferer huse og pladser før og efter træfældning eller nedrivninger, ligesom gravsten bliver fotograferet.

Der er i år registret 833 billeder. lige nu skulle der være 15.842 billeder i Arkibas, hvoraf de ca 8.000 kan ses på arkiv dk. Det er alsammen blevet lidt mere besværligt efter den nye persondata lov.
Vi får en del henvendelser fra folk som har været inde på Arkiv dk med rettelser og tilføjelser, og det er dejligt at kunne få arkivalierne ført ajour.

Vi mistede desværre en trofast frivillig igennem mange år. Den 24. maj 2018 døde Svend Erik Jensen. Svend Erik var en værdifuld frivillig på arkivet. Han har været i den store udvikling som arkivet har været igennem, og hans kendskab til IT verdenen har været til stor glæde for arkivet. Han var født i lokalområdet, og havde derfor et stort lokalkendskab, som arkivet kunne drage nytte af.


Vi har på foreningsplan været beskæftiget en del med den nye persondatelovgivning. Det er en lov som har givet mange små foreninger mange hovedbrud. Jeg mener, at vi har løst vores opgave. Alle medlemmer der har en mailadresse, har fået det sendt. Det er også at finde på vores hjemmeside www.christiansfeldarkiv.dk 
En hjemmeside som er god at besøge, hvis man er i tvivl om noget, angående foreningen eller arkivet. Her vil denne beretning sammen med oplysning om den nye bestyrelse også være af finde.
De af jer der er på Facebook, vil også kunne vælge arkivet her.
Jeg rigtig glad for, at vi har en stor trofast medlemsskare. De der falder fra bliver stort set erstattet af nye og tak for det, det er trods alt medlemmerne der er grundlaget for vores forening og ikke mindst arkivet.
Der er pt. 56 enkelt medlemmer, 51 hustandsmedlemmer og 13 firma og forenings medlemmer. Det giver i alt, hvis vi tæller to ved hustandsmedlemmer  171 medlemmer.
Vi har i bestyrelsen fulgt arbejdet i arkivet, og glædet os over den aktivitet der er. Husk kære medlemmer, udbred kendskabet til vores eksistens.
Jytte beretter også om stor aktivitet, hvad angår indlevering af materiale. Vi har modtaget en del fra foreninger som har ønsket at deres materiale bliver arkiveret hos os, for at være sikker på, at foreningernes historie bliver bevaret, og ikke forsvinder ved udskiftning i bestyrelserne.
Jeg kan da opfordre til, at man i andre foreninger vil benytte sig at lignende.


Til slut vil jeg på bestyrelsen vegne takke alle de frivillige for jeres store arbejdsindsats og en særlig tak Jytte Ludvigsen for en god ledelse af arkivet.
Der skal også lyde en stor tak til vores samarbejdspartnere, Christiansfeld Centeret, Brødremenigheden, de forretninger som er behjælpelig med at få solgt vore kalendere og vore annoncesponsorer, og ikke mindst vil jeg takke bestyrelsen for et positivt og konstruktivt arbejde.


Formand:
Leif Jacobsen
Kasserer:
Jens Christian Ravn
Sekretær:
Erik Schultz
Menig:
Gerhard Hansen
Nis Refshauge
Nels Thorsgaard
Jytte Ludvigsen
1. suppl.:
Ralf Jensen
2. suppl.:
Ejner Schmidt
Bilagskontrollanter:
Henning Jørgensen
Bente Madsen