Vedtægter for

Christiansfeld Lokalhistoriske Forening

 

§ 1.

Foreningens navn er Christiansfeld Lokalhistoriske Forening, dens hjemsted er Kolding kommune. Foreningens dækningsområde

Tyrstrup sogn, Frørup sogn, Stepping sogn, Aller sogn samt Taps sogn.

 

§ 2.

Foreningens formål er at drive lokalhistorisk arkiv i ovennævnte område.

Arkivets formål er:

  • at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed-og lydoptagelser og andre data med tilknytning til borgerne, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid og
  • at stille det indsamlede materiale tilgængelig for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed og gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskabet til lokalhistorien.

 

§ 3.

Det indsamlede materiale betragtes som offentlig eje og dets forbliven som sådan garanteres.

 

§ 4.

Som medlemmer kan optages alle interesserede personer. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til et medlemskab

 

§ 5.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal. Der indkaldes med to ugers varsel ved annoncering i lokale bladet

 

§ 6.

Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg
  7. Eventuelt

Forslag til pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde en uge før generalforsamlingen

§ 7.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsens flertal ønsker det, eller når en tredjedel af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden en måned efter begæring og indkaldes i øvrigt som en ordinær.

§ 8.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Ved vedtægtsændringer eller beslutning om opløsning af foreningen kræves dog 2/3 flertal af de fremmødte, jfr. § 18.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 9.

Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på syv medlemmer.

Desuden vælges to suppleanter og to revisorer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år.

Suppleanter og revisorer er på valg hvert år.

 

§10.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Der føres protokol over møderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fire af dens medlemmer er til stede.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Foreningen tegnes af formanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af formand, kasserer og arkivleder.

Udvalget varetager foreningens opgaver imellem bestyrelsesmøderne.

 

§ 11.

Bestyrelsen ansætter og afskediger arkivlederen, der er ansvarlig for arkivets drift og overfor ”Standardinstruks for arkivlederen”.


§12.

Bestyrelsen påser, og har ansvaret for, at samlingerne opbevares betryggende, er forsvarlig registreret og er offentlig tilgængelige.

 

§13.

Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af budget og overholdelse heraf.

 

§14.

Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.

Der kan modtages og tilvejebringes bidrag fra offentlige institutioner, fonde, virksomheder og private.

 

§15.

Foreningsregnskabet følger kalenderåret.

Foreningens økonomiske midler bruges til at drive aktiviteterne i og omkring lokalhistorisk arkiv i det i § 1 anførte område.

 

§16.

Pengemidler som foreningen råder over skal indestå på en af foreningen oprettet konto i et pengeinstitut.

 

§17.

Skulle den lokalhistoriske forening af en eller anden grund ophøre, skal arkivets samlinger anbringes efter nærmere aftale med Kolding kommunalbestyrelse og SLA, så dens forbliven i offentlig eje og tilgængelighed i dækningsområdet er garanteret.

 

§18.

Ændringer i vedtægterne samt opløsning kan ske på den ordinære generalforsamling, hvor forslagene har været på dagsordenen, med 2/3 flertals majoritet af de tilstedeværende medlemmer. Hvis dette ikke kan opnås, dog ved simpel flertal på en ekstraordinær generalforsamling senest en måned efter afholdelse af den ordinære.

 

Vedtaget første gang den 02.02. 1995, og ændret den 19.03.2002.

Senest ændret den 07.03. 2007