Generalforsamling 2019

Christiansfeld Lokalhistoriske Forening

Beretning ved generalforsamling den 6. marts 2019

Det har igen været et travlt år i foreningen og ikke mindst i arkivet.

Sidste år fortalt jeg om vores deltagelse i fejringen af Koldinghuses 750 års jubilæum. Et projekt, vi lavede sammen med de andre arkiver i arkivsamvirket i Kolding kommune.

Alle historierne som var skabt, blev fortalt på roll ups ca 25 i alt. Vi har vores tre med her i aften. Det er Nels Thorsgaard som var primus motor for dem, ligesom vi fik 3 D printet en model af den brandsprøjte som man fra Christiansfeld bidrog med. Vi mener jo herfra, at det er Christiansfelds skyld, at noget af Koldinghus blev reddet.

Hele udstillingen har, i samarbejde med Christiansfeld Centeret, været udstillet det meste af juli måned i Søstrehuset. En udstilling der blev godt modtaget og besøgt af mange af byens borger og turister.

Vi har i det hele taget et godt samarbejde med Christiansfeld Centeret. Bl.a har arkivet bidraget med en del billeder til EK fotoudstillingen også i Søstrehuset.

Vi er som arkiv og forening, også med i forberedelsen til et UNESCO arkiv, som skal oprettes her i byen. Der er et projekt der i bund og grund startede for et par år siden. Man var fra Stadsarkivet og kommunen i færd med at digitalisere, alle de tegninger man har over bygninger i kommunen, og når det var gjort, var det meningen, at de fysiske tegninger skulle destrueres. Det kom ved et tilfælde Peter Riewe for øre, og med det kendskab Peter har til tegninger, bl.a. i forbindelse med vores eget store tegningsarkiv, så blev det sat en stopper for det. Det ville jo være en katastrofe, at de tegninger som ligger til grund for Christiansfeld som by skulle gå til grunde. Der blev derfor indkaldt til et møde med Stadsarkivet, Brødremenigheden og vores arkiv, for at finde en måde at opbevare det materiale på. Det der for os var en lille nem ting, er nu blevet til et større projekt, hvor der søges div. fonde mm og til adskillige møder, hvor bl.a. Jytte deltager. Det bliver spændende at se, hvor det ender og under hvilke forhold det kommende UNESCO arkiv bliver placeres, der er foreløbig afsat to til tre år til det arbejde. Men vigtigt at det blev reddet.

Arkivets frivillige var den 21. marts sidste år, sammen med de andre arkiver i arkivsamvirket på studietur til Rigsarkivet (det tidligere Landsarkiv) i Viborg.

Vi fik et godt indblik i, hvad de har af arkivalier, og hvordan de kan søges og bruges. Vi har jo også et Rigsarkiv i Aabenraa, men det dækker kun det Sønderjyske område, så den del af arkivsamvirket som hører hjemme nord for den gamle grænse, skal findes i Viborg.

Efter en god rundvisning på arkivet, var der tid til lidt frokost i en hyggelig restaurant Latinerly. Derefter var der mulighed for at gå tilbage til arkivet, eller følge en byvandring rundt i Viborg og naturligvis et besøg i Viborg Domkirke. En god tur.

Vi har 2018 som sædvanlig også deltaget i Håndværksdagen den 1. september. Her er det blevet tradition for, at vi udgiver årets historiske kalender, og som det er også tradition for, havde vi fornøjelsen af at overrække det første eksemplar til kulturudvalgs formand Jesper Elkjær. Det er en stor glæde, at han vil deltage hvert år. Kalenderen 2019 er en fortsættelse af 2018 kalenderen, som omhandler gårde og landbrug i vores område. Det er som bekendt Nels Thorsgaard, der er ansvarlig for den med hjælp af Jytte Ludvigsen og Bente Madsen, og så naturligvis alle dem der har afleveret materiale til kalenderen.

Vi var også i år en del af kulturarvs måneden. Den 1. november havde vi besøg af museumsinspektør Rene Rasmussen. Han er ophavsmand og ansvarlig for den hjemmeside som museum Sønderjylland har lavet. Den hedder ”Den store Krig”. Her kan man gå ind og på dato se, hvad der skete på krigsskuepladsen og se, hvem der desværre ikke kom hjem på den dato for 100 år siden. Projektet har haft en fantastisk stor opbakning og bliver besøgt af utroligt mange hver dag.

Det er nok ikke gået stille af, at vi næste år i 2020, har et 100 års jubilæum for genforeningen.

Det kommer naturligvis også til at præge noget af arkivets arbejde. Nels er i gang med kalender 2020, som naturligvis omhandler genforeningen. Vi er også en del af et projekt, sammen med Hejls, Vejstrup og Vamdrup. Vi forsøger at få lavet en historisk tur langs den gamle 1864 grænse, fra Hejls i øst og forhåbentlig helt til vest ved Ribe. Det vi er en del af, er det stykke grænse, som løber igennem vores område, der er fra fjeldebro og til vest for Stepping. Nels og jeg har været til en del møder, og man er i gang med at søge midler, fra Regionen og kommunen, til projektet.

Det hele skulle gerne munde ud i et stort event på et tidspunkt først på året 2020. Jeg er bange for, at der er meget arbejde og mange møder endnu.

Hver onsdag og nogle gange også om fredagen året igennem, kommer frivillige medarbejdere, der under kyndig ledelse af Jytte Ludvigsen, gør et kolossal stort stykke arbejde, uden deres indsats var vi ikke det arkiv som vi kan bryste os af at være.

Vi er for tiden 7 frivillige,  og det er nok mest optimale rent pladsmæssigt.

Vi har i år fået en ny frivillig, Jørgen Steenberg, velkommen til dig.

En el af medarbejderne har været på scanningskursus i Vejle, for at kunne følge med i den teknologiske udvikling.

Arkivet er i gang med en større gaderegistrering, fotograferer huse og pladser før og efter træfældning eller nedrivninger, ligesom gravsten bliver fotograferet.

Der er i år registret 833 billeder. lige nu skulle der være 15.842 billeder i Arkibas, hvoraf de ca 8.000 kan ses på arkiv dk. Det er alsammen blevet lidt mere besværligt efter den nye persondata lov.

Vi får en del henvendelser fra folk som har været inde på Arkiv dk med rettelser og tilføjelser, og det er dejligt at kunne få arkivalierne ført ajour.

Vi mistede desværre en trofast frivillig igennem mange år. Den 24. maj 2018 døde Svend Erik Jensen. Svend Erik var en værdifuld frivillig på arkivet. Han har været i den store udvikling som arkivet har været igennem, og hans kendskab til IT verdenen har været til stor glæde for arkivet. Han var født i lokalområdet, og havde derfor et stort lokalkendskab, som arkivet kunne drage nytte af.

Vi har på foreningsplan været beskæftiget en del med den nye persondatelovgivning. Det er en lov som har givet mange små foreninger mange hovedbrud. Jeg mener, at vi har løst vores opgave. Alle medlemmer der har en mailadresse, har fået det sendt. Det er også at finde på vores hjemmeside www.christiansfeldarkiv.dk

En hjemmeside som er god at besøge, hvis man er i tvivl om noget, angående foreningen eller arkivet. Her vil denne beretning sammen med oplysning om den nye bestyrelse også være af finde.

De af jer der er på Facebook, vil også kunne vælge arkivet her.

Jeg rigtig glad for, at vi har en stor trofast medlemsskare. De der falder fra bliver stort set erstattet af nye og tak for det, det er trods alt medlemmerne der er grundlaget for vores forening og ikke mindst arkivet.

Der er pt. 56 enkelt medlemmer, 51 hustandsmedlemmer og 13 firma og forenings medlemmer. Det giver i alt, hvis vi tæller to ved hustandsmedlemmer  171 medlemmer.

Vi har i bestyrelsen fulgt arbejdet i arkivet, og glædet os over den aktivitet der er. Husk kære medlemmer, udbred kendskabet til vores eksistens.

Jytte beretter også om stor aktivitet, hvad angår indlevering af materiale. Vi har modtaget en del fra foreninger som har ønsket at deres materiale bliver arkiveret hos os, for at være sikker på, at foreningernes historie bliver bevaret, og ikke forsvinder ved udskiftning i bestyrelserne.

Jeg kan da opfordre til, at man i andre foreninger vil benytte sig at lignende.

Til slut vil jeg på bestyrelsen vegne takke alle de frivillige for jeres store arbejdsindsats og en særlig tak Jytte Ludvigsen for en god ledelse af arkivet.

Der skal også lyde en stor tak til vores samarbejdspartnere, Christiansfeld Centeret, Brødremenigheden, de forretninger som er behjælpelig med at få solgt vore kalendere og vore annoncesponsorer, og ikke mindst vil jeg takke bestyrelsen for et positivt og konstruktivt arbejde.

Formand:

Leif Jacobsen

6100 Haderslev

tlf. 21242637

mail: lja@sildeballe.dk

Kasserer:

Jens Christian Ravn

Sekretær:

Erik Schultz

Menig:

Gerhard Hansen

Nis Refshauge

Nels Thorsgaard

Jytte Ludvigsen

Frederiksdalsparken 23  6070 Christiansfeld

Tlf. 50959707

mail: jvt.ludvigsen@christiansfeld.tv

1. suppl.:

Ralf Jensen

2. suppl.:

Ejner Schmidt

Bilagskontrollanter:

Henning Jørgensen

Bente Madsen

Beretning for 2018.

2017 blev som de senere år, et år med travlhed og deltagelse i mange arrangementer. Også et år, hvor vi endelig har fået sat mail adresser på hovedparten af vore medlemmer. Det har været lidt af et detektivarbejde, og har taget en del tid. Nogle af vore medlemmer har ikke mail, så de bliver kontaktet en gang om året pr brev, når der er tid til kontingent betaling.

De medlemmer som vi nu har fået mailadresser på, vil opleve at få en hilsen en gang imellem, når vi har noget, som vi gerne vil fortælle om, og ikke mindst så har vi sendt årets kontingent opkrævninger ud pr mail. Det betyder, at vores udgifter til porto er blevet noget mindre, og jeg fornemmer, at i har taget godt imod dette tiltag.

Grunden til, at jeg tog mig sammen til at få det gennemført, var faktisk et spørgsmål fra et medlem ved sidste generalforsamling. Der blev ganske enkelt spurgt om, hvad vi egentlig får for vores kontingent. Det rørte måske lidt ved en dårlig samvittighed, og jeg svarede, at jeres kontingent er meget vigtig for foreningens økonomi, og arkivet som helhed, da vi naturligvis mener, at det er et vigtigt arbejde der bliver udført for os alle og ikke mindst for vores efterkommere.

Men det satte noget i gang. Jeg har igennem en del år gået med tanken om, at få medlemskartoteket udvidet med mailadresser, og så var det sidste års spørgsmål der satte skub i det, jeg ville ikke komme i år, og ikke havde fået det udført. Så tusind tak for spørgsmålet.

Der er naturligvis også sket meget andet. Vi har haft besøg af skoleelever bl.a. fra Vamdrup.

Arkiverne i Tranberg ved Århus og fra Als og Sundeved har aflagt os et besøg i forbindelse med et besøg i byen.

Vi har lagt lokaler til et kursus i brug af elektroniske medie af forskellig art for LASS, som er foreningen af lokalhistoriske arkiver og samlinger i Sønderjylland.

Vi har også haft en af vore frivillige på kursus i gotisk skrift, som en del af de gamle dokumenter er skrevet med. Det varer nok heller ikke længe, inden vi skal på kursus i at læse skråskrift. Der har også været medarbejder til møde om Arkibas og arkibas.dk. Arkibas er det medie vi arkiver i, og arkibas.dk er den hjemmeside som man kan gå ind på, for bl.a.  at se gamle billeder. En hjemmeside som er blevet en af de meste besøgte herhjemme.

Hvis vi ser på vores egen hjemmeside, så har vi siden blev startet i 2011 haft 220.917 klik, ganske imponerende.

Iflg. Arkivlederen har vi haft 60 indleveringer, som spænder lige fra et enkelt ark til flyttekasser.  Der er i år registreret 64 A fonde, 929 billeder, så der nu er 17.772 på Arkibas.DK, men på grund af div klausuler er det kun de 7823 der kan ses.

Der er registreret 285 tegninger og 146 registreringer under bøger, kort og aviser.

Vi har haft ca 104 besøgende i åbningstiden. På håndværksdagen havde vi ca 100 besøgende.

Den 1. november, havde vi besøg af Otto Skak, som er direktør på Slotsøbadet. Han fortalte om sit spændende liv.

Det var det første møde vi havde her på hotellet igen, efter vi i en periode havde holdt vore møder i Søstrehuset. Vi fornemmede, at nogle syntes, det er lidt besværligt at komme op i mødelokalerne, så nu ser vi, hvordan det bliver modtaget, at vi er vendt tilbage hertil.

Et andet vigtig tiltag på arkivet er en registrering af alle husene i Christiansfeld og omegn. Det er lige fra, hvornår husene er bygget, af hvem og hvem har boet i dem igennem tiden. Hvis nogen af jer ligger inden med billeder og oplysninger, må i meget gerne kontakte arkivet. I den forbindelse vil i også en gang imellem kunne se Peter Riewe og Jytte cykle rundt med et kamera over skulderen.

Jeg skal også hilsen fra dem, og spørge om i ikke har gamle telefonbøger liggende, da de er godt redskab til, at finde tidligere beboer.

Der er naturligvis også i år udgivet en historisk kalender. Det foregik på arkivet i forbindelse med håndværksdagen.  Titlen i år er ”12 gårde”. Et flot stykke arbejde som Nels Thorsgaard er hovedansvarlig for. Sammen med gårdenes ejer har Nels fået gårdens historie skrevet ned, så den er bevaret for eftertiden. Hvis i har bemærket, så har forsiden fået et nyt udseende, så den forhåbentlig er lidt mere iøjnefaldende.

Han er såmænd i gang med den næste, som på en måde bliver en fortsættelse af den fra i år.

I forbindelsen med, at Koldinghus har 750 års jubilæum i år, har vi sammen med en del arkiver i arkivsamvirket i Kolding, lavet en flot udstilling på 28 plancher, om den betydning koldinghus har haft for området, under titlen ”Borg, By og Land”.  Nels har også her haft tid til at finde materiale til de tre plancher, som i kan se her, plus en 3D skannet model af den brandsprøjte, som hjalp ved den store brand på Koldinghus i 1808.

Der er også leveret billedmateriale til FREJ bogen, og Niels Peter Wiborgs bog om de russiske krigsfanger.

Vi har i dagligdagen et fint samarbejde med Christiansfeld Centeret og de andre brugere i det fantastiske Søstrehus.

Der er også et fint samarbejde med kirkegården, forstået på den måde at når gravsteder skal slettes, bliver arkivet kontaktet, og vi undersøger om der måske er grundlag for, at gravstedet eller stenen skal bevares for eftertiden. Det er naturligvis i sidste ende kirken og de efterladte der beslutter, hvad der skal ske.

Arkivet er begunstiget af, at der hver onsdag er 7 frivillige der kommer. De arkivere, scanner, klipper og skriver. De laver, et uvurderligt stykke arbejde, under Jyttes dygtige ledelse, en stor tak til jer alle. Som ny frivillig er August Juhler fra Stepping startet pr januar i år. Velkommen til dig

Ud over alt det nævnte, deltager vi en del møder i arkiv regi, i LASS (lokalhistoriske arkiver og samlinger i Sønderjylland), fællesmøder på Stads arkivet i Kolding sammen med kommunes andre kulturinstitutioner, møder i arkivsamvirket i Kolding Kommune. Her blev jeg valgt som formand ved det nyligt afholdt årsmøde.

Til slut vil jeg gerne takke alle vore samarbejdspartner, annoncesponsorer, frivillige medarbejdere og ikke mindst bestyrelsen for et godt samarbejde.

Til slut skal der lyde en speciel tak til vores arkiv leder Jytte Ludvigsen, for dit utrættelige arbejde, for at få arkivet til at fungere så godt som det gør, og at du altid er parat til at hjælpe de personer som kommer med mange forskellige opgaver.

Beretningen blev godkendt.

Der er lukket for kommentarer.